Grožnje tlom

Tla so kompleksen sistem na Zemlji. Omogočajo pridelavo hrane, filtrirajo in varujejo pitno vodo in formirajo habitate. Tla ogrožajo številni procesi. Nekateri med njimi so naravni, številni pa nastanejo kot posledica človekovih aktivnosti. Glavne grožnje tlom so erozija (vodna in vetrna), izguba organske snovi, degradacija, zakisanje in izguba hranil, onesnaženje s težkimi kovinami in obstojnimi organskimi onesnažili, pozidava, zaslanjevanje ter zbijanje in plazenje tal.

Gorska tla so zelo občutljiva na degradacijske procese, kot so vodna erozija, izguba kemijske in fizikalne kakovosti ter dezertifikacija. Degradacijski procesi so še posebej izraženi ob kombinaciji z več dejavniki kot so počasna tvorba in razvoj tal, ostro podnebje, strma topografija in kompleksna morfologija ter omejena vsebnost tako organske snovi kot mineralnih hranil. Poleg tega na gorska tla vplivajo tudi klimatske spremembe, zlasti spremembe vzorcev padavin, kot sta dež in sneg, ter povečana pogostost ekstremnih dogodkov, ki lahko povzročijo hude degradacijske procese (npr. erozijo tal zaradi ekstremnih padavin ali gibanja snežnih mas, ki lahko povzročijo tudi odnašanje celotnega profila tal). Negativen vpliv imajo tudi ali opustitev marginalnih kmetijskih površin ali pa intenzifikacija rabe zemljišč na ugodnejših lokacijah.