Na poti k najboljšim praksam v Alpah

Kmetijstvo

Trajnostno medsektorsko upravljanje tal:

Kmetijstvo v alpskem prostoru ima pomembno vlogo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, čeprav lahko z intenzifikacijo pridelave, uporabo novih tehnologij, neustreznega gnojenja in izvajanja nenadzorovane paše povzročimo težko popravljivo škodo.

Z intenzifikacijo kmetijstva se bistveno spremenijo strukture habitatov in življenjski prostori prosto živečih vrst. Med bolj ogroženimi zaradi izravnavanja geomorfoloških oblik, zaradi prehoda iz ročne na strojno košnjo, pa so grbinasti travniki.

Na drugi strani, na višjih, oddaljenih in slabše dostopnih delih, prihaja do opuščanja ekstenzivne kmetijske rabe, kar vodi v zaraščanje površin in s tem izgubljanje specifične kmetijske krajine ter spreminjanje značilnih krajinskih vzorcev.

Študije tako vključujejo sektorski pristop h gorskemu kmetijstvu, turizmu in vodenju kakovosti vode ter razvijanju najboljših praks za upravljanje s tlemi na smučarskih progah. Študije o kmetijstvu se osredotočajo na dejavnosti varstva tal na planinskih pašnikih / smučiščih in ocenjujejo lastnosti tal, geomorfologijo in naravne nevarnosti.