Na poti k najboljšim praksam v Alpah

Naravne nesreče

Blaženje naravnih nesreč z upravljanjem tal:

Trajnostno upravljanje tal, je povezano z aktivnostmi, ki so povezane z zaščito pred naravnimi nesrečami, kot so erozija, plazovi in poplave. Le te preoblikujejo relief, poškodujejo tla in rastlinstvo, spremenijo hidrološke in mikroklimatske razmere do te mere, da onemogočijo razvoj oziroma upočasnijo naravne procese ter povzročijo škodo na območjih poselitve, infrastrukture in na območjih kulturne dediščine. Raziskave in razvoj informacijskih tehnologij, je tako privedel do ublažitve naravnih nevarnosti oziroma nesreč v Alpah.