Inštitucije s področja tal v Avstriji

 

Univerza v Innsbrucku – Inštitut za geografijo

Universität Innsbruck – Institut für Geographie

Področja dela: prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, namakanje, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, baza podatkov o tleh, GIS

 

Podnebno zavezništvo Avstrija

Klimabündnis Österreich

Področja dela: varstvo narave, ozaveščanje o tleh, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, dobre prakse, podpora, organizacija, dogodki, delavnice, izobraževanje

 

Univerza za naravne vire in biologijo na Dunaju – Oddelek za gozdarstvo in pedologijo, Inštitut za gozdno ekologijo

Universität für Bodenkultur Wien – Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Waldökologie

Področja dela: gozdarstvo, varstvo narave, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, prekoreninjenje in mikoriza, izobraževanje

 

Univerza za naravne vire in biologijo na Dunaju – Oddelek za gozdarstvo in pedologijo, Inštitut za raziskave tal

Universität für Bodenkultur Wien – Department für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Bodenforschung

Področja dela: biologija tal, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, ravnanje s pesticidi, izobraževanje

 

Univerza za naravne vire in biologijo na Dunaju – Oddelek za integrativno biologijo in raziskave biotske raznovrstnosti, Inštitut za zoologijo

Universität für Bodenkultur Wien – Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Zoologie

Področja dela: zoologija tal, ekološke in zoološke raziskave

 

Univerza na Dunaju – Inštitut za geografijo in regionalne raziskave, Delovna skupina za geoekologijo

Universität Wien – Institut für Geographie und Regionalforschung, Arbeitsgruppe Geoökologie

Področja dela: biologija tal, vrednotenje tal, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), podtalnica, ekologija mokrišč, toplogredni plini, sistemi tal, geografija tal

 

AGES – Oddelek za vitalnost tal in prehrano rastlin

AGES – Abteilung Bodengesundheit und Pflanzenernährung

Področja dela: kmetijstvo, ozaveščanje o tleh, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, ravnanje s pesticidi, baza podatkov o tleh, podpora

 

Urad tirolske deželne vlade – Inštitut za kemijsko-tehnično varstvo okolja

Land Tirol – Chemisch-technische Umweltschutzanstalt

Področja dela: biologija tal, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, vrednotenje tal, ravnanje s pesticidi

 

Urad deželne vlade Vorarlberg – Inštitut za ekologijo

Land Vorarlberg – Umweltinstitut

Področja dela: varstvo narave, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, ravnanje s pesticidi, regionalni razvoj, podpora

 

Urad deželne vlade Salzburg – Oddelke za energetiko, Referat 4/07 – Kmetijstvo, varstvo tal in alpski pašniki

Land Salzburg – Abteilung Lebensgrundlagen und Energie, Referat 4/07 – Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen

Področja dela: kmetijstvo, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, regionalni razvoj

 

Urad deželne vlade Zgornje Avstrije – Oddelek za varstvo okolja

Land Oberösterreich – Abteilung Umweltschutz

Področja dela: varstvo narave, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, ravnanje s pesticidi, regionalni razvoj, izboljšave, podpora, organizacija, dogodki, delavnice, izobraževanje

 

Urad deželne vlade Štajerske – Oddelek za analizo tal in rastlin

Land Steiermark – Referat Boden- und Pflanzenanalytik

Področja dela: gozdarstvo, kmetijstvo, kakovost tal, podtalnica, ravnanje s pesticidi

 

Tehnološka univerza v Grazu – Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut za aplikativne geoznanosti

Technische Universität Graz – Fakultät für Bauingenieurswissenschaften

Področja dela:urbano okolje in gradbeništvo, splošna geologija in mineralogija

 

Kmetijski raziskovalni in izobraževalni center Raumberg-Gumpenstein

Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein

Področja dela: kmetijstvo, vrednotenje tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, ravnanje s pesticidi, izobraževanje

 

Zvezni urad za upravljanje voda – Inštitut za gradbeništvo in upravljanje voda

Bundesamt für Wasserwirtschaft – Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt

Področja dela: naravne nesreče, urbano okolje in gradbeništvo, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s pesticidi, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, krajinsko načrtovanje

 

Kmetijska zbornica Zgornje Avstrije – Svetovanje za varstvo tal in voda

Landwirtschaftskammer Oberösterreich – Referat Boden.Wasser.Schutz.Beratung

Področja dela: kmetijstvo, ozaveščanje o tleh, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, ravnanje s pesticidi, izboljšave, podpora

 

Kmetijska zbornica Salzburg

Landwirtschaftskammer Salzburg

Področja dela: kmetijstvo, ozaveščanje o tleh,  ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, ravnanje s pesticidi, izboljšave, podpora

 

Kmetijska zbornica Štajersta

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark

Področja dela: kmetijstvo, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, vrednotenje tal, podtalnica, ravnanje s pesticidi, podpora

 

Kmetijska zbornica Burgenland

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Področja dela: kmetijstvo, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, izobraževanje

 

Ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Področja dela: varstvo narave, kmetijstvo, tla, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, izboljšave, podpora

 

Državna gozdarska služba – Oddelek za gozdno ekologijo in tla

Bundesamt für Wald – Institut für Waldökologie und Boden

Področja dela: gozdarstvo, urbano okolje in gradbeništvo, ozaveščanje o tleh, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, podtalnica, namakanje, ravnanje s pesticidi, baza podatkov o tleh, GIS, dogodki, delavnice, izobraževanje

 

Avstrijska zvezna agencija za okolje – Oddelek za analizo okolja

Umweltbundesamt – Umweltanalytik

Področja dela: varstvo narave, prostorsko načrtovanje, ozaveščanje o tleh, tla, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, ravnanje s pesticidi, krajinsko načrtovanje, dobre prakse, podpora, organizacija, dogodki, delavnice, izobraževanje

 

Avstrijska zvezna agencija za okolje – Oddelek za upravljanje tal in prostorsko načrtovanje

Umweltbundesamt – Boden und Flächenmanagement

Področja dela: varstvo narave, prostorsko načrtovanje, ozaveščanje o tleh, tla, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, krajinsko načrtovanje, podpora

 

Univerza v Leobnu – Katedra za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki

Montanuniversität Leoben – Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft

Področja dela: ravnanje z odpadki, tla, kontaminacija, izobraževanje

 

     AIT Avstrijski inštitut za tehnologijo GmbH – Okoljski viri in tehnologije

AIT Austrian Institute of Technology GmbH – Environmental Resources & Technologies

Področja dela: varstvo narave, obnova onesnaženih območij, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), vrednotenje tal, ravnanje s pesticidi

 

Avstrijski standardi (spletna stran v angleščini)

Austrian Standards

Področja dela: standarnizacija