Alpsko partnerstvo za tla (AlpSP)

Alpsko partnerstvo za tla (AlpSP) združuje strokovnjake na področju tal in uporabnike znanj o tleh (oblasti, strokovnjaki, nevladne organizacije itd.) z namenom boljšega varstva tal v praksi upravljanja zemljišč ter spodbujanja sodelovanja na ravni Alp na področju varstva tal in upravljanja ekosistemskih storitev tal. AlpSP povezujeje strokovnjake tako na horizontalni kot tudi vertikalni ravniz namenom boljšega razumevanja vrzeli in potreb po ohranjanju tal, integracijo rešitev in orodij v vsakodnevnem delu odločevalnih organov. Razpršeno poznavanje tal bo tako povezano in usklajeno na nadnacionalni ravni.

S sprejetjem memoranduma o strategijah za boljše izvajanje Protokola o ohranjanju tal v Alpski konvenciji bomo pridobili izboljšano in uporabnejše znanje o tleh za boljše vključevanje ekosistemskih storitev tal pri upravljanju in odločanju.

Vzpostavitev formalne Alpske regije bo okrepila upravljanje z alpskimi tlemi in njihovo zaščito ter izvajanje Protokola o ohranjanju alpskih tal. Alpski svet prispeva k premagovanju vrzeli v znanju, saj povezuje medsektorske zainteresirane strani na alpskih tleh, potrebe končnih uporabnikov in zmanjšuje vrzeli upravljanja ekosistemskih storitev tal.

Memorandum o soglasju Alpkega partnerstva za tla SLO